fbpx


Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvod - Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) vztahy vymezují, upřesňují a upravují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek https://prodejsamsebe.cz/. 

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP před odesláním své objednávky a že byl na ně dostatečně upozorněn. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, nebo smluvních partnerů prodávajícího, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Na jedné straně je provozovatel domény www.prodejsamsebe.cz, tím je David Rewenda, sídlem 28. října 141, 70200 Ostrava, IČ: 70022097, a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“). 

Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví prodávajícího, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tématice.

II. Objednávka a předmět smlouvy

Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky.

Předmětem smlouvy a objednávky je koupě on-line kurzů a ostatní aktivity, které s kurzy souvisí jako jsou webináře, eBooky, ale i dalších individuálních služeb, do kterých může být zařazeno on-line konzultace realizované prostřednictvím on-line aplikací k tomu určených.

Objednávka je uskutečněna vyplněním elektronického formuláře produktu prostřednictvím webových stránek výše uvedených. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího, jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

Poskytnout kupujícímu předmět koupě u on-line kurzů znamená, že po objednání a plném uhrazení platby, kupující obdrží emailem přístupové údaje do členské sekce kurzu. V případě, že tomu tak nenastane, bude o této skutečnosti informovat mailem na david@rewenda.cz. Na základě tohoto podnětu se sjedná náprava.

III. Cena

Na webu prodejsamsebe.cz jsou vždy uvedeny ceny konkrétních kurzů, programů. Ohledně plateb, prováděných na základě kupní smlouvy, vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad-fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení zboží. Tato faktura bude zaslána na e-mail kupujícího, uvedený v objednávce. Prodávající není plátcem DPH. Uvedené ceny jsou finální.

IV. Způsob a forma platby

Platbu je možné provést jednorázově online platební kartou VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro. Platba jednorázově znamená, že zaplatíte ihned po odeslání objednávkového formuláře.

V. Zabezpečení, přístupy a odpovědnost

Přístup k uživatelskému on-line účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

VI. Ochrana údajů
Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v objednávce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.
Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

VI. Závěrečná ustanovení

Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1.1. 2021. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek prodejsamsebe.cz, a případně dalšími informačními kanály. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. , pro kupujícího je závazné znění obchodních podmínek v okamžiku nákupu. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách www.prodejsamsebe.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

>
Success message!
Warning message!
Error message!