fbpx

Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Společnost: RESTART Marketing, s.r.o., se sídlem v Ostravě, Nerudova 653/40, PSČ 70300, IČ: 28636627 a DIČ: CZ28636627, zapsaná v obchodním rejstříku, vedená u Krajského soudu v Ostravě, (dále jen „společnost“) je provozovatelem webových stránek dostupných na adrese www.prodejsamsebe.cz (dále jen „webová stránka“). Společnost nabízí prostřednictvím této webové stránky vzdělávací online kurzy zaměřené na marketing, marketingovou komunikaci a branding a ostatní související oblasti (dále jen „služby“ nebo „online kurz“). Společnost není provozovatelem hostingu ani jiných služeb souvisejících se zajištěním funkčnosti těchto webových stránek, tyto služby jsou zajištěny třetími stranami.

Obchodní podmínky: Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou sestaveny v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném ke dni sestavení. Definují vzájemná práva a povinnosti vznikající v souvislosti s nabídkou a nákupem služby na základě kupní smlouvy (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi společností a fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „zákazník“), která provádí nákup prostřednictvím webové stránky.

Souhlas se smlouvou: Ustanovení těchto obchodních podmínek tvoří nedílnou součást každé smlouvy. Objednávkou služeb zákazník potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí.

Možnost odchylky od obchodních podmínek: Obchodní podmínky mohou být modifikovány dohodou ve smlouvě. V takovém případě mají odchylná ustanovení přednost před obsahem těchto obchodních podmínek

Definice pojmů

"Společnost" odkazuje na RESTART Marketing, s.r.o., zapsanou v obchodním rejstříku vedenému Krajského soudu v Ostravě."Webová stránka" se vztahuje na www.prodejsamsebe.cz prostřednictvím které společnost poskytuje své služby. "Služby" zahrnují všechny vzdělávací online kurzy a související materiály, které společnost nabízí na své webové stránce, kterou k tomu využívá. "Zákazník" je fyzická osoba, která uzavírá smlouvu se společností prostřednictvím webové stránky.

Duševní vlastnictví 

Veškerý obsah poskytovaný na webové stránce, včetně, ale neomezující se na texty, grafiku, loga, obrazové a zvukové materiály, je duševním vlastnictvím společnosti nebo jejích licencovaných dodavatelů a je chráněn platnými zákony o autorském právu a jinými právy duševního vlastnictví. Zákazník má právo obsah využívat pouze v rámci a pro účely stanovené smlouvou a obchodními podmínkami. Jakékoliv další použití, včetně kopírování, distribuce, přeprodeje, modifikace, nebo zveřejnění je bez předchozího písemného souhlasu společnosti přísně zakázáno.

Omezení odpovědnosti

Společnost nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku používání webové stránky a služeb, pokud tyto škody vznikly způsobem, který není v souladu s obchodními podmínkami nebo v důsledku neoprávněného použití obsahu webových stránek. Společnost není odpovědná za škody vzniklé ztrátou dat, zisku či přerušením podnikání zákazníka v důsledku technických problémů na straně třetích osob, které zajišťují hostingové a další související služby.

II. Registrace a uživatelský účet

Vznik registrace: S objednáním online kurzů je spojena registrace zákazníka, která mu umožňuje vytvoření a používání uživatelského účtu na webové stránce. Uživatelský účet poskytuje zákazníkovi přehled a přístup ke službám. Povinnost pravdivosti údajů: Zákazník je povinen uvádět přesné a pravdivé informace při objednávce služeb. Jakékoli změny těchto údajů musí zákazník v uživatelském účtu ihned aktualizovat.Zabezpečení a mlčenlivost: Přístup k uživatelskému účtu je chráněn uživatelským jménem a heslem. Zákazník musí zachovávat důvěrnost informací potřebných pro přístup k jeho účtu a nesmí dovolit třetím osobám uživatelský účet využívat. Zákazník také nesmí bez předchozího písemného souhlasu společnosti poskytovat třetím osobám přístup k online kurzu nebo jakýmkoli dalším obsahům svého uživatelského účtu. Zrušení uživatelského účtu: Společnost si vyhrazuje právo zrušit uživatelský účet, zejména pokud zákazník svůj účet nevyužívá déle než dva roky, nebo pokud poruší své povinnosti stanovené obchodními podmínkami nebo smlouvou. Dostupnost uživatelského účtu: Zákazník uznává, že dostupnost uživatelského účtu nemusí být nepřetržitá, což může být způsobeno potřebou údržby hardwaru a softwaru společnosti nebo třetích stran.

III. Uzavření smlouvy – Objednávka

Informace o kurzech a cenách: Webová stránka poskytuje informace o online kurzech, včetně uvedení cen. Uvedené ceny jsou zveřejněny buď s DPH nebo BEZ DPHA, což je vždy u ceny uvedeno. Ceny jsou platné, jak dlouho jsou zobrazeny na webové stránce. Veškeré informace o kurzech na webové stránce mají pouze informativní charakter a společnost není povinna uzavřít kupní smlouvu na základě těchto informací. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se na tento proces nevztahuje. Proces objednávky: Zákazník objednává kurzy prostřednictvím elektronického objednávkového formuláře prostřednictvím webových stránek. Je povinen pečlivě zkontrolovat a případně opravit svou objednávku před jejím odesláním. Odeslání objednávky představuje právně závazný návrh smlouvy mezi zákazníkem a společností, kde se zákazník zavazuje uhradit kupní cenu a společnost zavazuje dodat objednaný kurz. Odesláním objednávky zákazník potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami uvedenými na webové stránce a souhlasí s nimi. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.  Potvrzení objednávky: Po obdržení objednávky společnost tuto bez zbytečného odkladu potvrdí zákazníkovi pomocí elektronické pošty na adresu uvedenou v objednávce nebo v uživatelském účtu. Komunikační prostředky: Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Veškeré náklady, které zákazníkovi vzniknou při použití těchto prostředků v souvislosti s uzavřením smlouvy (například náklady na internetové připojení nebo telefonní hovory), hradí zákazník sám.


IV. ONLINE KURZ

1. Jednorázově hrazený kurz: Předmětem koupe je právo na přístup k online kurzu, které je zákazníkovi poskytnuto výměnou za jednorázovou platbu. Po úhradě této platby má zákazník neomezený přístup k zakoupenému kurzu a všem jeho materiálům bez časového omezení. Tento kurz není podmíněn dalšími platbami a zahrnuje všechny materiály dostupné v okamžiku koupi. Přístup ke kurzu: Společnost poskytuje zákazníkovi přístup k online kurzu prostřednictvím uživatelského účtu, ze kterého může sledovat výuková videa. Online kurz je zákazníkovi zpřístupněn nejpozději do 48 hodin od obdržení platby.  Práva a omezení: Společnost je výlučným vlastníkem kurzů a všech přidružených materiálů. Zákazník získává licenci k použití, ne vlastnická práva. Jakékoli šíření, stahování, nebo další zpřístupnění obsahu je bez výslovného souhlasu společnosti zakázáno. Stahování je povoleno jen takový materiál, u kterých je přímo možnost „stáhnot“. Zákazník smí obsah kurzu využívat výhradně pro osobní účely a nesmí jej šířit třetím osobám. Jakékoli kopírování, ukládání, nebo jiné zpracování obsahu bez souhlasu společnosti je zakázáno. Odstoupení od smlouvy: Zákazník souhlasí, že právo na odstoupení od smlouvy zaniká okamžitě po zpřístupnění digitálního obsahu, pokud byl obsah zpřístupněn před uplynutím standardní 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy, dle § 1837 písm. l) občanského zákoníku. Dostupnost a technické problémy: Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet může být dočasně nedostupný kvůli technickým problémům, aktualizacím, nebo údržbě. Společnost nenese odpovědnost za přerušení služby způsobené těmito faktory, chybami zákazníka, nebo zásahy třetích osob.

V. Způsob a forma platby

Způsob platby

Platby za služby jsou realizovány prostřednictvím platební brány Stripe Inc., zajišťující bezpečné zpracování online plateb. Veškeré údaje o platebních a kreditních kartách jsou zpracovávány prostřednictvím šifrovaného a důvěryhodného kanálu poskytovaného společností Stripe Inc., který zaručuje vysokou úroveň bezpečnosti.

Komunikace

Kupující souhlasí s tím, že prodávající může komunikovat jak prostřednictvím webu a aplikace, tak e-mailem a dalšími komunikačními kanály. Prodávající si vyhrazuje právo informovat kupujícího o jakýchkoli změnách týkajících se platby prostřednictvím e-mailu uvedeného při registraci.

Forma platby

a. Jednorázová platba: Zaplacení celé částky ihned po odeslání objednávkového formuláře.

Zákazník online produktů nebo služeb se nestává vlastníkem přístupných programů a kurzů, ale jejich uživatelem. Všechny programy, kurzy a obchodní informace poskytnuté na uzavřených částech webu zůstávají výlučným majetkem prodávajícího. Jakékoliv šíření, stahování, či předávání obsahu z těchto uzavřených částí bez výslovného souhlasu uvedeného u daného obsahu je striktně zakázáno. Rovněž je zakázáno sdílení a předávání přihlašovacích údajů k těmto částem webu. Jakékoliv neoprávněné šíření nebo jiná manipulace s obsahem, která není výslovně povolena, podléhá pokutě ve výši jednoho milionu českých korun (1 000 000,- Kč).

VI. Práva z vadného plnění a informativní povaha online kurzů

Práva z vadného plnění: Práva a povinnosti smluvních stran týkající se práv z vadného plnění se řídí obecně závaznými právními předpisy. Zákazník může uplatnit práva z vadného plnění u společnosti na adrese jejího sídla nebo elektronicky (e-mailem) či prostřednictvím poštovní zásilky. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje moment, kdy společnost obdrží od zákazníka reklamaci. Informativní povaha kurzů: Všechny informace poskytnuté prostřednictvím online kurzů jsou určeny výhradně pro studijní účely.


VII. Další práva a povinnosti smluvních stran

Kodexy chování: Společnost deklaruje, že ve vztahu k zákazníkům není vázána žádnými specifickými kodexy chování podle § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. Mimosoudní řešení sporů: V případě spotřebitelských sporů vyplývajících ze smlouvy je pro mimosoudní řešení příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem na adrese Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, dostupná na www.coi.cz. Dále je možné využít platformu pro řešení sporů online, která se nachází na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr, pro řešení sporů mezi společností a zákazníkem uzavřených elektronicky. Přebírání rizik změny okolností: Zákazník akceptuje, že na sebe přebírá riziko změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. Tímto uznává, že jakékoli změny okolností, které mohou ovlivnit plnění smlouvy, nebudou mít vliv na jeho povinnost plnit smluvní závazky.

VIII. Ochrana osobních údajů

Společnost je povinna informovat zákazníky o zpracování jejich osobních údajů v souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, známého jako obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), které se týká ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Zpracování osobních údajů zákazníků je prováděno pro účely plnění smlouvy uzavřené mezi provozovatelem a zákazníkem, pro účely jednání o smlouvě, a pro plnění veřejnoprávních povinností společnosti. Provozovatel (společnost) plní svou informační povinnost prostřednictvím dokumentu „Zásady zpracování osobních údajů“, který je zákazníkům přístupný na webové stránce společnosti. Zákazník prohlašuje, že je se zásadami zpracování osobních údajů seznámen a že s nimi souhlasí. Společnost se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s nařízením GDPR a dle nejvyšších standardů ochrany osobních údajů. Zajištění ochrany osobních údajů zákazníků je pro společnost prioritou.

IX. Důvěrné informace

Ochrana důvěrných informací: Zákazník je povinen uchovávat v tajnosti veškeré informace získané v souvislosti s uzavřením a plněním smlouvy, včetně informací poskytnutých písemně, ústně. Tato povinnost se týká zejména informací o společnosti, jejích zákaznících, používaných postupech, obsahu online kurzů a jakýchkoli dalších interních informací podobného charakteru (dále jen „důvěrné informace“). Zákaz zneužití informací: Zákazník se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu společnosti nesdělí důvěrné informace třetím osobám a nebude je zneužívat k poškození dobrého jména společnosti. Zavazuje se rovněž chránit důvěrné informace před únikem. Výjimky z povinnosti mlčenlivosti: Za porušení povinnosti mlčenlivosti se nepovažuje zveřejnění důvěrných informací, ke kterému dojde:

Na základě právních předpisů.

Na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci.

Pokud se důvěrné informace stanou obecně známými nebo veřejně přístupnými jinak než prostřednictvím některé ze smluvních stran.

Náhrada škody: Pokud zákazník poruší svou povinnost ochrany důvěrných informací, je povinen nahradit společnosti vzniklou škodu v plné výši. Náhrada škody musí být provedena bez zbytečného odkladu po písemném upozornění ze strany společnosti na vznik takové újmy.

X. Závěrečná ustanovení

Právní rámec: Veškerá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy mezi společností a zákazníkem se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky.

Neplatné ustanovení: V případě, že kterékoli ustanovení těchto obchodních podmínek je shledáno neplatným nebo neúčinným, nahradí ho ustanovení, jehož obsah je původnímu ustanovení co nejblíže. Neplatnost nebo neúčinnost jednoho ustanovení neovlivňuje platnost ostatních ustanovení. Jakákoli změna nebo doplněk těchto obchodních podmínek vyžaduje písemnou formu. Změny obchodních podmínek: Společnost má právo jednostranně měnit, doplňovat či zrušit tyto obchodní podmínky v souladu s § 1752 odst. 1 občanského zákoníku, pokud to vyžaduje rozumná potřeba. Takové změny budou provedeny písemně a zveřejněny obvyklým způsobem, zejména na webových stránkách společnosti. Změněné obchodní podmínky se vztahují na smlouvy uzavřené po dni účinnosti změn, pokud není smluvně dohodnuto jinak. Zákazník má právo vyjádřit nesouhlas se změněnými nebo doplněnými obchodními podmínkami ve lhůtě sedmi dnů od okamžiku, kdy se o změně dozvěděl nebo měl možnost se o ní dozvědět. Neučiní-li tak, považuje se, že zákazník změny akceptoval. Kontaktní údaje: Sídlo společnosti je Ostravě, Nerudova 653/40, PSČ 70300, Česká republika. Elektronická adresa pro komunikaci je david@rewenda.cz

Účinnost obchodních podmínek: Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.5.2024 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti.

Success message!
Warning message!
Error message!